Alles Over Ouderschap EenVader en moeder die vreugdevol dochter in groen gebied lopen - Alles Over Ouderschap Banier

Christelijk ouderschap


Christelijk ouderschap - De keuze
Christelijke ouders hebben de moeilijke taak om hun kinderen groot te brengen in een wereld vol "politieke correctheid". In het verleden groeiden kinderen op in een samenleving waarin duidelijk gedefinieerd was wat goed en fout was. Ouders werden gezien als het hoogste gezag in de levens van hun kinderen. Maar tegenwoordig, nu de wereld zich steeds meer conformeert aan andere leefstijlen, reageren onze kinderen op de ongekende immoraliteit en de moderne ideeën die in onze scholen en in de media worden uitgestald over het gezin en de ouders.

Ouders maken zich terecht steeds meer zorgen hierover, omdat hun kinderen worden aangemoedigd om strikte regels en Bijbelse waarheden van zich af te werpen. Wanneer de toepassing van Gods wetten zelfs maar wordt genoemd, treedt een horde aan organisaties naar voren om ouders te waarschuwen dat zij hun eigen waarden vooral niet aan hun kinderen moeten opleggen. Maar de Christelijke ouder ziet in hoe slecht het is als Gods waarheid wordt ingeruild voor een leugen. De Bijbel spreekt als volgt hierover: "En [zij] spreken kwaad, haten God, zijn hoogmoedig, trots en verwaand. Ze zijn vindingrijk in het kwaad, tonen geen ontzag voor hun ouders..." (Romeinen 1:30). Opstandigheid en ongehoorzaamheid zijn tegenwoordig net zo wijd verspreid als de desintegratie van het ouderlijk gezag. Vandaag de dag moeten ouders kiezen wie en wat de levens van hun kinderen vorm zal geven. God houdt ouders ongetwijfeld nog steeds zelf verantwoordelijk voor hun kinderen. Het is aan de ouders om hun eigen kinderen te instrueren en te tuchtigen.


Christelijk ouderschap - De opvoeding
In het Oude Testament herinnert Mozes de Israëlieten aan hun verantwoordelijkheid voor hun kinderen en kleinkinderen. "Wees gewaarschuwd en neem u zorgvuldig in acht, zodat u nooit vergeet wat u met eigen ogen hebt gezien, maar de herinnering daaraan levendig houdt en alles aan uw kinderen en kleinkinderen doorvertelt" (Deuteronomium 4:9). We zouden allemaal graag willen geloven dat onze kinderen de juiste keuzes zullen maken vanwege de lessen die we hen geleerd hebben. Als een kind op de speelplaats een Euro zou vinden, wat zou hij er dan mee doen? Welke maatstaf zal een kind hanteren als zijn standaard voor eerlijkheid? Misschien zal het kind zich herinneren hoe zijn vader geld teruggaf aan een kassajuf, omdat zij hem te veel wisselgeld had gegeven.

Wanneer wij onze kinderen instrueren, dan geven we hen niet slechts een lijst van regels die ze moeten volgen. Wij "laten onze daden spreken" door hen volgens Gods standaarden groot te brengen. Door zelf een rechtschapen leven te leiden, kunnen ouders hun kinderen leren begrijpen hoe God over al onze levens heerst. Wanneer onze kinderen vervolgens opgroeien, zullen zij een gewoonte ontwikkelen om de dingen "op de juiste manier" te doen; zij zullen God dienen wanneer zij hun beslissingen nemen.

Elke ouder wil graag zien dat zijn of haar kinderen verantwoordelijkheid nemen voor hun beslissingen. Als onze kinderen van hun fouten leren en godvruchtige bijsturingen aanvaarden, dan zijn we op het juiste pad. Er was eens een vader die kort door de bocht probeerde te gaan en verantwoordelijkheid als volgt uitlegde: "Het gaat er niet om wat je doet, maar of je betrapt wordt. En als je betrapt wordt.... dan moet je bereid zijn om ervoor te boeten!" Het mag duidelijk zijn dat er geen snelle manier bestaat om je kinderen groot te brengen. De opvoeding van je kinderen is een moeizame reis die begint bij de geboorte en vele jaren duurt. Er kunnen ontelbare momenten zijn waarop kinderen achteloze beslissingen nemen en er zelfs voor kiezen om je goede raad in de wind te slaan. Dit zijn de tijden waarin tuchtiging het meest noodzakelijk is.


Christelijk ouderschap - Tuchtiging
De theorieën over de "juiste" manier om je kinderen te tuchtigen veranderen om de zoveel jaar. Maar de Bijbel verandert nooit. Als kinderen niet gehoorzaam zijn, moeten ze gecorrigeerd worden. De Bijbel leert ons dat dit door middel van "de stok en berispingen" (in andere vertalingen ook" "de roede van berisping") gedaan moet worden. "De stok en berispingen zorgen voor wijsheid, een kind dat niet wordt opgevoed, maakt zijn moeder te schande" (Spreuken 29:15). Vaak zijn ouders er huiverig voor om kinderen te tuchtigen. Soms lijkt een typische dag alleen maar te bestaan uit zeuren en schelden. Ouders vragen zich af of zij elke kans op een liefdevolle relatie met hun kinderen mogelijk om zeep hebben geholpen. Ze kunnen zelfs geneigd zijn om volledig op te geven. "God mag weten wat ik met dit kind moet aanvangen", kreunen ze. EN GOD WEET DIT INDERDAAD!!

God kiest elke ouder met grote zorgvuldigheid. "Want ik heb hem uitgekozen, hij moet zijn zonen en zijn verdere nakomelingen voorhouden de weg te volgen die ik wijs, door rechtvaardig en goed te handelen..." (Genesis 18:19). God heeft Zijn kinderen specifiek aan jouw zorg toevertrouwd. Hij wil dat jij weet dat een zachtmoedige, maar gedegen correctie je kinderen zal leren om Hem te gehoorzamen. "Kinderen, gehoorzaam je ouders in alles, want dat is de wil van de Heer" (Kolossenzen 3:20). Consequente, liefdevolle bijsturingen helpen kinderen om Bijbelse waarheden, zoals zelfbeheersing, onder de knie te krijgen. God wist dat Abraham godvruchtige kinderen zou grootbrengen en dus zegende Hij hem. Door Gods standaarden toe te passen kunnen ook wij als ouders Gods zegens ontvangen.


Leer meer over het ouderschap!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutParenting.org, Alle rechten voorbehouden