Alles Over Ouderschap EenVader en moeder die vreugdevol dochter in groen gebied lopen - Alles Over Ouderschap Banier

Kindergebeden


Kindergebeden – Aanwijzingen
Veel ouders voelen zich ongemakkelijk wanneer ze gebeden voor hun kinderen in elkaar steken of proberen hun kinderen over bidden te leren. Als ouders willen we de diepte van ons geloof overbrengen, terwijl we onze kinderen helpen om hun eigen geestelijke persoonlijkheid te ontdekken. We hebben allemaal dat ideale plaatje van een biddend kind in ons hoofd: gesloten ogen, gevouwen handen, een vredige uitdrukking. Maar gewoonlijk zien we dat onze kinderen aan het frutselen zijn wanneer we bidden. We proberen hen stil te krijgen en moeten hen vertellen dat ze hun hoofd moeten buigen. Is er een formule die het gebed op een natuurlijke, eenvoudige manier voor onze kinderen kan definiëren?

Zelfs het jongste kind begrijpt dat bidden "met God praten" betekent. Wanneer een kind zijn zorgen aan zijn ouders uitdrukt, kunnen zij deze zorgen in enkele eenvoudige zinnen opschrijven. De kinderen kunnen die korte zinnen dan gebruiken als leidraad voor hun gebeden. Ouders kunnen inspelen op de individuele behoeften en zorgen van hun kind door er heel specifieke gebeden voor te schrijven. Bidden wordt door veel dingen "gestimuleerd": in het bos/park lopen (dank zeggen), ouderen of gehandicapten bezoeken (om genezing vragen), een vakantie plannen (om bescherming vragen). Muziek schept een bewustwording van de nabijheid van God en helpt kinderen om zich op hun gevoelens te concentreren (Kolossenzen 3:16). Na verloop van tijd leren kinderen dat bidden een speciaal moment is, waarop zij hun dankbaarheid kunnen uitdrukken en met een Vriend samenzijn.

Het is belangrijk om hardop te bidden. God sprak Zijn Woord hardop. Er zit een grote kracht in gebeden, vooral wanneer Gods gesproken Woord erin wordt betrokken. Het is zeer nuttig voor kinderen om Bijbelverzen uit hun hoofd te leren. Dit geeft ouders de gelegenheid om te zien hoe de Heilige Geest hun kinderen helpt om Gods waarheden in gedachten te houden (Johannes 14:26). Hier volgen enkele voorbeelden van Schriftuurlijke onderdelen van een gebed:

  • Dank U God voor het wegnemen van mijn zonden en voor Uw hulp aan mij om op de juiste manier te kunnen leven (1 Petrus 2:24).
  • Help mij om de liefde van Jezus te kennen en om Uw kracht in mij te voelen (Efeziërs 3:19).
  • Ik vertrouw er op dat God mij altijd beschermt (Psalm 91:11, 14).
  • God, leer mij om eerlijk te zijn over mijn zonden, zodat ik ze kan belijden en vergeven kan zijn (1 Johannes 1:9).
  • Ik kan wel zingen en iedereen vertellen hoe wonderbaarlijk U bent (Psalm 150).


Kindergebeden – Investering
Kindergebeden kunnen een investering in de levens van je kinderen zijn. De moderne technologie biedt ouders een continue verbinding met hun kinderen (babyfoons, mobiele telefoons). Alleen gebeden kunnen een levenslange geestelijke verbinding tussen de Hemelse Vader, ouders en kinderen tot stand brengen. Ouders bidden vaak om de genezing of lichamelijke bescherming van hun kinderen, maar toch moet hun geestelijke veiligheid een hogere prioriteit hebben. Bid ervoor dat je kinderen de moed hebben om Jezus te volgen (verlossing), dat ze een geest hebben die wil leren (gehoorzaamheid) en dat ze de wijsheid hebben om de talenten die God hen gegeven heeft voor Zijn heerlijkheid te gebruiken (toewijding).

Vanaf het moment van hun geboorte investeren ouders in de geestelijke zekerheid van hun kinderen. Zelfs zuigelingen kunnen bij het bidden worden betrokken als zij vastgehouden worden terwijl er gebeden wordt en zo met de liefde van God kennismaken (Matteüs 19:14–15). Niemand zal ooit zo vurig voor je kinderen bidden als jijzelf. Niemand zal ooit zoveel tijd investeren in de vorming van de waarden van jouw kind. De relatie met de vader is voor het kind vaak het model voor een relatie met hun Hemelse Vader (Lucas 11:11–13). Moeders die God om geduld vragen vinden wijsheid wanneer ze hun kinderen tuchtigen (Hebreeën 12:6). Door met je kind te bidden nadat hij of zij gecorrigeerd moest worden, kunnen beide ouders de vergeving en de overvloedige genade van God ervaren. De tijd die wij samen met onze kinderen in gebed investeren, door samen God op te zoeken, zal later een grote opbrengst opleveren (Psalm 103:17–18).


Kindergebeden – Betrokkenheid
Zien jouw kinderen jou ooit bidden in je normale dagelijkse gang van zaken? Net zoals Christus ons voorbeeld was, zo worden ouders opgeroepen om door de Geest geleide rolmodellen voor hun kinderen te zijn (2 Timoteüs 3:15–17). Toen onze zoon en dochter klein waren, zeiden we gebeden voor hen terwijl ze luisterden. Al snel begonnen zij ook voor ons te bidden terwijl wij luisterden. Terwijl onze kinderen meer en meer leerden over Gods karakter, vormde Hij ook hun karakters. Hun gesprekken met God werden de "stem van hun hart". Soms gedetailleerd, soms bescheiden, maar altijd eerlijk.

Een gebed is geen formule die zomaar toegepast kan worden. Het is de anticipatie van Gods antwoord terwijl we met Hem praten. Het is een oprechte uitdrukking van de toewijding en het geloof van een kind. Gebeden voor kinderen en gebeden met kinderen geven ouders de gelegenheid om de erfenis van hun toewijding en hun geloof aan de volgende generatie door te geven (Deuteronomium 6:5–7).


Leer meer over bidden!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutParenting.org, Alle rechten voorbehouden