Alles Over Ouderschap EenVader en moeder die vreugdevol dochter in groen gebied lopen - Alles Over Ouderschap Banier

Christelijk thuisonderwijs


Christelijk thuisonderwijs - Nederland
Nederland kent een leerplichtwet. Dit betekent dat sinds 1969 thuisonderwijs in principe niet meer mogelijk is. Maar toch zijn er nog enkele omstandigheden waarin vrijstelling kan worden verkregen. De leerplichtwet staat ouders bijvoorbeeld toe zich te beroepen op zogenaamde richtingbedenkingen: dit betekent dat de ouders voor hun kind geen school in de omgeving kunnen vinden die met hun levensbeschouwing overeenstemt (Bron: wikipedia.org).

In andere landen, zoals de Verenigde Staten, bestaat er een grotere vrijheid om zelf thuisonderwijs te verzorgen voor je kinderen. De behaalde resultaten, in vergelijking met het openbaar onderwijs, variëren van land tot land. We zullen hierbeneden de situatie in Amerika bespreken om het een en ander te verduidelijken.


Christelijk thuisonderwijs - Wat zijn de feiten?
Hoewel veel mensen denken dat het thuisonderwijs een relatief nieuwe ontwikkeling is, heeft het Christelijk thuisonderwijs al sinds de oprichting van de Verenigde Staten plaatsgevonden. De Bijbel werd vaak gebruikt om kinderen te leren lezen en schrijven. Kinderen leerden vaardigheden via de wijsheid van de oudere mensen en praktische ervaringen in hun gezinnen en leefgemeenschappen.

Pas in 1852 werd in de staat Massachussets een verplichte aanwezigheid op school ingesteld. Tegen 1918 had elke staat een vergelijkbare wet in werking gesteld. Tot de jaren '60 en '70 bestond er weinig oppositie tegen deze schoolwetten, die door de individuele staten waren ingesteld. Maar aan het einde van de jaren '60 begonnen veel ouders vraagtekens te zetten bij het openbare schoolsysteem en gingen zij op zoek naar alternatieve onderwijsmethoden voor hun kinderen. Tegenwoordig is het thuisonderwijs in alle 50 staten wettelijk toegestaan, hoewel de wetten en reguleringen van staat tot staat verschillen. In de afgelopen 30 jaar heeft er een enorme toename plaatsgevonden in het aantal kinderen dat thuisonderwijs volgt. Schattingen laten zien dat er nu tussen de 1.5 en 2 miljoen kinderen in de Verenigde Staten thuis worden opgeleid. Hiermee is het thuisonderwijs de snelst groeiende onderwijsmethode.


Christelijk thuisonderwijs - Hoe ziet dat eruit?
Christelijk thuisonderwijs ziet er in elk gezin anders uit. Sommige gezinnen ontwerpen letterlijk hun eigen school aan huis, compleet met lessenaars, tekstboeken, leerplannen en zelfs een speelkwartier. In andere gezinnen is het thuisonderwijs min of meer een leefstijl en wordt er helemaal niet gebruik gemaakt van planningen of tekst- en werkboeken. Hoe het ook is opgezet, het doel blijft hetzelfde: de kinderen van waardevolle informatie te voorzien, terwijl hen tegelijkertijd wordt geleerd om onafhankelijke, kritische denkers te worden die zich bewust zijn van hun keuzes en de wereld om hen heen.

In die gezinnen waarin ervoor gekozen wordt om van het thuisonderwijs een leefstijl te maken, leren ouders en kinderen samen door middel van zinnige levenservaringen. Studeren en leren wordt een onderdeel van de dagelijkse routine in plaats van een strikt uitgevoerde discipline in een traditionele klassikale omgeving. Gezinnen die aan thuisonderwijs doen kunnen zich overal in dit bereik bevinden, wanneer zij hun thuisschool aanpassen aan hun individuele leefstijl en filosofie. Er bestaat geen goed of fout in de opzet van de Christelijke thuisschool.

Maar vanwege wettelijke vereisten (die van staat tot staat verschillen) en de voorkeuren van de ouders, zullen sommige thuisscholen meer tekstboeken gebruiken dan andere. Anderen zullen gebruik maken van de bijna onbeperkte hoeveelheid lesmateriaal die overal om ons heen gratis beschikbaar is; zij gebruiken lessen uit de natuur, literatuur en de financiële boekhouding van het gezin als primaire bronnen voor het onderwijs. Het thuisonderwijs geeft ouders de vrijheid om de leerstijl van elk kind individueel te bekijken en in te spelen op de individuele behoeften van hun kinderen.


Christelijk thuisonderwijs - Wat zegt de Bijbel erover?
In de V.S. groeit het Christelijk thuisonderwijs snel, deels doordat ouders hun verantwoordelijk voor hun eigen kinderen beginnen te herkennen. De Bijbel vertelt ons dat kinderen een geschenk van de Heer zijn, geschapen voor Zijn welbehagen en Zijn Goddelijke doeleinden (Psalm 127:3-5, 139:13-16). Hij heeft ons onze kinderen voor een zeer korte tijd toevertrouwd, een tijd waarin wij al biddend beslissingen moeten nemen die hen ten goede zullen komen, die Gods doelen voor hen zullen verwezenlijken en Hem zullen verheerlijken.

De Bijbel stelt duidelijk dat God het gezag en de verantwoordelijkheid aan ouders heeft gegeven om hun kinderen op te leiden, te tuchtigen en te instrueren. Dit gezag is niet gegeven aan de school, de media of hun leeftijdgenoten. Het is noodzakelijk dat ouders hun kinderen van jongs af aan uit de Bijbel onderwijzen. Dit kan gemakkelijker en effectiever gedaan worden in een thuisomgeving.

Deuteronomium 6:5-9 spoort ouders aan om zich met heel hun hart toe te wijden aan Gods geboden en om deze ijverig aan hun kinderen te onderwijzen: "Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat" (vers 7). Met andere woorden: we moeten onze kinderen in al onze dagelijkse routines over God leren, niet alleen in de zondagsschool en een gebedje voor het slapen gaan.

Betekent dit dat alle Christelijke ouders de verplichting hebben om hun kinderen thuis te onderwijzen? Dat is niet noodzakelijkerwijs het geval. God heeft speciale plannen voor elke gelovige, om ons een toekomst en een hoop te geven (Jeremia 29:11). Voor sommige gezinnen is thuisonderwijs het beste, terwijl privé- of openbare scholen beter zijn voor andere. Zoals we hierboven hebben gezien, is thuisonderwijs niet eens altijd en overal een optie, door regelgeving of andere oorzaken (bijvoorbeeld wanneer er maar één ouder is, of als beide ouders werken). Hoe de situatie er ook uitziet, God zal voorzien in de individuele behoeften van elk gezin dat Hem gehoorzaam is (Matteüs 6:33).


Leer meer over het ouderschap!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutParenting.org, Alle rechten voorbehouden